ÁSZF

1. Az Általános Szerződési Feltételek érvényességi köre

Az általunk értékesített termékek és a nyújtott szolgáltatások (többek között: bútorok helyszíni beépítése)
valamint a felsoroltakhoz közvetve vagy közvetetten kapcsolódó további tevékenységek) igénybe vételével Ön
kijelenti, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el jelen dokumentumban
rögzített szerződési feltételeket, valamint annak minden pontjával egyetért.
Jelen dokumentumban rögzített feltételek az irányadóak minden olyan esetben, amikor Vállalkozó (jelen honlap
üzemeltetője) és Megrendelő (továbbiakban együtt: Felek) közt létrejött megállapodás (továbbiakban: Megbízás)
feltételeiről dokumentum másképp nem rendelkezik.

2. Szolgáltatások megrendelése

Termékeinkre és szolgáltatásainkra az ajánlatkérését írásban (1) vagy szóban (2) adhatja le.

1. Az írásban leadott ajánlatkéréseket az adam21.hu honlap (továbbiakban: honlap) ajánlatkérésre,
kapcsolatfelvételre vagy megrendelésre szolgáló űrlap felületein fogadjuk.
2. Szóbeli ajánlatkéréseket a kapcsolattartói telefonszámaink valamelyikén fogadunk.
Az ajánlatkérést követően a Vállalkozó jogában áll eldönteni, hogy ad-e kötelező érvényű ajánlatot vagy sem.
Amennyiben igen, úgy ezt visszaigazolja a Megrendelő felé és az általa megjelölt igények alapján
tájékoztatást küld a feladat megvalósításának feltételeiről, valamint a kondíciókról.
Érvényesnek tekinthető a megrendelés, ha a Megrendelő elfogadja Vállalkozó ajánlatát, így Megbízás jön létre a
Felek között a leírt-, illetve szóban elhangzott igények szerint, melyre nézve – amennyiben egyedi megbízási
szerződés másképp nem rendelkezik – jelen dokumentum feltételei az irányadók.
A Megrendelő által elvégzésre kijelölt feladat illetve megrendelt szolgáltatás (továbbiakban: Megbízás) részleteit
és az ő ezekkel kapcsolatos igényeket (továbbiakban: Specifikáció) kizárólag az érvényes megrendelés
létrejöttének pillanatáig a Vállalkozó tudtára hozott és átadott információk képezhetik. Újabb – tehát az eredeti
megrendeléskor a Vállalkozónak nem közölt – igények esetén Felek külön megállapodásban rögzítik a
megvalósításhoz szükséges feltételeket, határidőket és kondíciókat, melyek kiegészítik az eredeti megállapodás
tartalmát.

3. A szolgáltatások teljesítése

A Megbízás teljesítése akkor kezdhető meg, ha a Megrendelő nem rendelkezik kifizetetlen díjbekérővel vagy
számlával a Vállalkozó felé. A szolgáltatások folyamatossága abban az esetben biztosítható, ha a Megrendelő
nem rendelkezik tartozással (lejárt díjbekérővel- vagy számlával) a Vállalkozó felé.
1. A Megbízás megkezdettnek tekinthető, ha a Vállalkozó annak teljesítését a Megbízás létrejöttét
követően vagy a Megrendelő kérésére megkezdte.
2. A Megbízás teljesítés alatt állónak tekinthető, ha a Vállalkozó azon dolgozik (annak teljesítését végzi);
illetve ha a Megbízás tárgya folyamatos teljesítésű szolgáltatásra vonatkozik.
3. A Megbízás teljesítettnek tekinthető, ha a végeredmény Felek által kölcsönösen
elfogadott specifikációban rögzített kívánalmaknak megfelel.
4. A Megbízás átvettnek tekintendő, ha a Megrendelő a Megbízási díjat kiegyenlítette, vagy a szolgáltatást
nyilatkozattal- vagy ráutaló magatartással használatba veszi.
A szolgáltatások jellege folyamatos teljesítésű, azaz a Vállalkozó azokat a teljesítés megkezdésétől a teljesítés
időpontjáig folyamatosan biztosítja a Megrendelő részére.

4. Határidők

A Megbízás elvárt teljesítési határidejét a Felek a megállapodás időpontjában rögzítik, mely iránymutatásként
szolgál a teljesítésre vonatkozóan. A Felek tudomásuk veszik, hogy a szolgáltatásaink sikeres teljesítése kölcsönös
együttműködést igényel a Megrendelő és a Vállalkozó között, így törekednek a rögzített határidők betartására és
mindent megtesznek azért, hogy megállapodás teljesítése gördülékenyen haladjon.
Előfordulnak olyan esetek, amikor a Vállalkozó jóváhagyást, illetve véleményezést kér a Megrendelőtól.
Amennyiben a Megrendelő ezeket nem biztosítja időben a Vállalkozónak, a megbízásban megjelölt határidők
automatikusan az eltelt napok számával hosszabbodnak.
Amennyiben vélelmezhető, hogy a határidők valamilyen okból kifolyólag nem tarthatók, a Felek kölcsönösen
tájékoztatják erről egymást a csúszás okairól és annak várható mértékéről. A határidőktől való eltérés
feltételeiről és jogkövetkezményeiről az egyedi megállapodási szerződés rendelkezhet.

5. Fizetési feltételek

A Vállalkozó a Megrendelő beleegyezésével jogosult számlát kiállítani a megrendelt-, teljesítés alatt álló-, vagy
folyamatosan biztosított-, illetve a már teljesített szolgáltatásokról, akár több részletben, a Megbízásban
(megállapodásban) rögzített feltételek szerint.
A szolgáltatás teljesítését, átvételét teljesítésigazolással, írásban (papír alapon vagy E-mailben) vagy szóban
igazolják egymásnak a Felek.
A Megrendelő a szolgáltatás rendelkezésre bocsátásáért és a felhasználási jogokért a Megbízásban rögzített
összeget fizeti meg a Vállalkozónak. A Megrendelő a teljes összeg kifizetésével elismeri, hogy további követelése
nincs a szolgáltatás teljesítésre vonatkozóan, azt átvettnek tekinti.
Amennyiben a Megrendelő a számára kiállított díjbekérőt vagy számlát az azon megjelölt fizetési határidő
lejártáig nem rendezi, a Vállalkozó jogosult:
1. A megrendelt szolgáltatás külön értesítés nélküli szüneteltetésére vagy felfüggesztésére,
2. és a Megbízás azonnali hatályú egyoldalú felmondására.
Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó jogosult a késedelem időszakára a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban:
MNB) által meghatározott jegybanki alapkamat kétszeresével számolt késedelmi kamat felszámítására. A
szolgáltatás késedelmes fizetése miatti felfüggesztésből eredő károkért a felelősség kizárólag a Megrendelőt
terheli, Vállalkozó azokért nem felel. Az elmaradás gyors és akadálytalan rendezése érdekében a Vállalkozó
online bankkártyás fizetési lehetőséget biztosít a Megrendelőnek.

6. A szolgáltatás szüneteltetése, felfüggesztése

A szolgáltatás szüneteltetésére sor kerülhet, ha:
1. A Vállalkozó vagy Megrendelő felmondja a Megbízást;
2. a Megrendelő tevékenységével ellehetetleníti a szolgáltatás teljesítését, a Megbízás előírásait és
iránymutatásait, vagy a törvényi előírásokat megszegi;
3. illetve ha a Megrendelő fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti vagy megtagadja.
Ezekben az esetekben a Vállalkozó jogosult a szolgáltatás azonnali szüneteltetésére vagy felfüggesztésére
amellett, hogy kártérítési igénnyel élhet a Megrendelő felé.
A vállalkozó a szolgáltatás újra elkezdéséért jogosult a megrendelt szolgáltatás- és a késedelem mértékével
arányosan plusz díjat számlázni a Megrendelőnek aki azt köteles számára megfizetni. (Ennek hiányában a
szolgáltatást a Vállalkozó megtagadhatja.)
Vis maior okok esetén (például: kényszerű szabadság, betegség bármely fél részéről, stb.) a Felek a szolgáltatás
kieséséből eredő károkért nem tartoznak felelősséggel egymás felé. A Vállalkozó ez idő alatt mindent megtesz
a a szolgáltatás mielőbbi biztosítása érdekében.

7. Garancia

A vállalt garancia minden átadott állapotú, a Megbízás szerint kiegyenlített szolgáltatásra vonatkozik.
A Vállalkozó az átadástól számított 12 (tizenkét) hónap garanciát vállal arra, hogy az általa átadott termék
rendeltetés szerű használat mellett üzemszerűen, a specifikációban rögzítettek alapján működik.

8. Kapcsolattartás

Megrendelő hozzájárul, hogy E-mail címét, telefonszámát és további elérhetőségi adatait (továbbiakban:
Kapcsolattartói adatok) a Vállalkozó kezelje, tájékoztatásra és ajánlataival kapcsolatos kommunikációjára
felhasználja, azonban azokat harmadik félnek az ő beleegyezése nélkül nem adhatja tovább. Megrendelő
tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó következmények nélkül megtagadhatja azon kérések teljesítését, amik nem a
Kapcsolattartói adatokban rögzített elérhetőségekről érkeznek. Megrendelő vállalja, hogy az elérhetőségi
adataiban bekövetkezett változásról legfeljebb 15 napon belül értesíti a Vállalkozót.
Vállalkozó munkanapokon, munkaidőben 10:00-16:00 között (továbbiakban: munkaidő) telefonos és Emailes kapcsolatfelvételi lehetőséget biztosít Megrendelőnek. Munkaidőn kívüli rendelkezésre állás esetén a
Vállalkozó jogosult emelt összegű munkadíjat felszámolni a Megrendelőnek.

9. Díjazás

Az árajánlatban a feladatnak megfelelően egyedileg kerül meghatározásra.

10. A megbízás felmondása, megbízástól való elállás

A Megbízás felmondására illetve attól való elállás feltételeire a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: PTK) 6:249.
§ paragrafusának irányelvei vonatkoznak:
1. A Megrendelő a Megbízástól a Megbízás illetve a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor
elállhat, ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja.
2. A Megrendelő elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni
és a Megbízás megszüntetésével okozott kárt a Vállalkozónak megtéríteni azzal a kitétellel, hogy a
kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg.
Amennyiben a szolgáltatás nyújtásának feltételei ellehetetlenülnek vagy a szolgáltatásnak a Megbízás
megkezdésétől számított 30 (harminc) napon belül a Megrendelő részéről nincs elfogadott eredménye mindkét
fél felmondhatja a Megbízást a PTK erre vonatkozó rendelkezései szerint.
A Megrendelőnek a felmondással egyidőben jeleznie kell a Vállalkozó felé, ha igényt tart az addig teljesített
szolgáltatás rész-eredményére, ugyanis ezen anyagok tárolására a Vállalkozó nem köteles. Az anyagok a
Megbízás felmondásáig kiegyenlített munkadíjjal arányosan adhatók ki a Megrendelőnek. Ha a készültségi fok ezt
ekkora már túlhaladta, a Vállalkozó kérheti Megrendelőtől a készültségi állapottal arányos munkadíj
megtérítését, ellenkező esetben a kiadást megtagadhatja.
Felek kijelentik, hogy vitás esetekben törekednek a peren kívüli megegyezésre. Ha ez nem vezet eredményre,
akkor elfogadják a Székesfehérvári Járásbíróság illetve perértéktől függően a Székesfehérvári Törvényszék
illetékességét.

11. Kapcsolattartói adatok

A honlap üzemeltetője:
• NJF Kft
• Telefon: +36 30 777 6802
• Telephely, számlázási és postacím: 8000 Székesfehérvár Széchenyi utca 166.

12. Egyéb rendelkezések

A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek előzetes bejelentés nélküli,
egyoldalú megváltoztatására.
Kelt: Székesfehérvár, 2020 november 3. Érvényes visszavonásig!