ADAM21 ADATVÉDELM ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A www.adam21.hu weboldal Üzemeltetője, NJF Kft jelen adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza azokat az
Üzemeltető által alkalmazott adatvédelmi és –adatkezelési irányelveket, amelyet az Üzemeltető, mint
adatkezelő, magára nézve kötelezőként ismer el.

Az Adatvédelmi és Adatkezelési tájékoztató kialakításakor az Európai Parlament és az Európa Tanács 2016/679
Rendeletében ( GDPR) foglaltakat, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvény rendelkezéseit vettük figyelembe.
A tájékoztató hatálya (ellenkező rendelkezés hiánya esetén ) nem terjed ki a www.adam21.hu weboldalon
megjelenő hirdetési szolgáltatásokra, honlap üzemeltetőjén kívüli harmadik fél nyereményjátékaira, promócióira,
melyek egyébként az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak.
Ugyan ez vonatkozik azoknak a weboldalaknak az adatkezelésére, melyekre az adam21 oldalán elhelyezett
hivatkozások vezetnek. Ez utóbbi ezekért az adatkezelésekért az www.adam21.hu üzemeltetője semmilyen
felelősséggel nem tartozik.
A weboldal felkeresésével és használatával a weboldal látogatója felhasználónak minősül , tudomásul veszi és
elfogadja ezeket az alább részletezett irányelveket.

• A www.adam21.hu weboldal látogatása ingyenes, semmiféle regisztráció és semmilyen személyes adat
megadása nem szükséges

• A weboldal, az egyes részleteinek betöltésekor, valamint a szolgáltatások fenntartásának, illetve a
felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat használ. A weboldal használatával Ön elfogadja az
oldal ezen sütijeire vonatkozó összes aktuális irányelvét, valamint adatvédelmi nyilatkozatát.

• A sütik, a böngészők által a felhasználó eszközére helyezett, kisméretű, szöveges azonosítást és
információgyűjtést végző állományok, melyek egyedi számsorból állnak és a weboldalt letöltő
számítógépek megkülönböztetésére szolgálnak.

• Ön, mint felhasználó a saját számítógépét érintő sütik beállításait szabályozhatja böngészőiben, de meg is
akadályozhatja azok használatát eszközein.

• Az Üzemeltető által szervezett weboldalon és a weboldalhoz tartozó közösségi oldalakon szervezett és
meghirdetett nyereményjátékokon, szavazásokon, a résztvevők által személyesen, írásban, telefonon,
SMS-ben, vagy e-mailben megadott személyes adatai nyilvántartásba kerülnek, melynek az Üzemeltető
általi nyilvántartásához és kezeléséhez a résztvevőknek minden esetben kifejezett hozzájárulásukat kell
adniuk.

• Az Üzemeltető minden esetben nyilatkozni köteles a birtokába jutott személyes adatok védelméről és
arról, hogy a jelen Tájékoztató pontjaiban leírtaktól eltérő célokra nem használja fel és harmadik félnek
nem adja ki azokat. Ez alól kivételt kizárólag a jogerős hatósági határozat, illetve a Felhasználó kifejezett
hozzájárulása képez.

• Az Üzemeltető a 16. életévét még be nem töltött kiskorú személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet
gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelheti. Mivel a weboldal üzemeltetőjének nem áll
módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, ezért kizárólag a Felhasználó, illetve a felette
szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a hatályos
jogszabályoknak.

• Az Üzemeltető weboldalának működése során, a rendszerben automatikusan rögzítésre kerülnek adatok,
melyek a keletkezésüktől számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt
időtartamig tárolásra kerülnek ott. Továbbá az Üzemeltető statisztikai célból adatokat gyűjthet a
felhasználói szokásokról, de sem ez utóbbi statisztikai-, sem előbbi automatikusan rögzített adatok nem
kapcsolhatók össze a Felhasználók által megadott személyes adatokkal.

• Az Üzemeltető az általa kezelt személyes adatok törléséről értesíti mindazokat, akik ebben érintettek,
vagyis az érintett felhasználót valamint akiknek korábban a Személyes adatot – a törvényességi kereteknek
megfelelően – adatkezelés céljára továbbította. Ez az értesítés mellőzhető abban az esetben, amennyiben
az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekeit ez nem sérti.

• Az Üzemeltető minden esetben köteles gondoskodni a birtokába került személyes adatok biztonságáról,
megakadályozni azok véletlen, vagy gondatlanságból történő elvesztését, jogtalan megsemmisülését,
jogosulatlan hozzáférését, felhasználását, megváltoztatását, valamint terjesztését. Erre a kötelezettségre
minden harmadik fél figyelmét felhívja, teljesítésére akik részére a törvényes keretek közt a személyes
adatokat továbbította.

• A GDPR vonatkozó rendelkezéseire való tekintettel az Üzemeltetőt nem kötelezi adatvédelmi tisztviselő
kijelölése.

• Az Üzemeltető a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy az adott
nyereményjáték, promóció idejének végét követő 12 hónapig kezeli, majd ennek lejártát követően törli

• A megtévesztő magatartással, jogellenesen megadott személyes adat használata, illetve a
www.adam21.hu weboldal ellen irányuló mindennemű károkozás esetén az Üzemeltető jogosult a
károkozó személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény- vagy polgári jogi
felelősség gyanúja esetén – jogosult annak személyes adatait a lefolytatandó eljárás időtartamára
megőrizni.

• A Felhasználónak írásban tájékoztatást kérhet személyes adatainak jogszerű kezeléséről, amit írásban az
Üzemeltető címére megküldött e-mail-ben tehet meg. Hitelesnek, csak és kizárólag az egyértelműen
beazonosítható Felhasználó írásbeli kérése tekinthető, ez azt jelenti a levélnek az információt kérő által
regisztrált e-mail címről kell érkeznie. Emellett bármikor kérheti adatainak módosítását, illetve törlését is.

• Hírlevél küldés esetén, az Üzemeltető által küldött hírlevelek, a levélben elhelyezett leiratkozás linken
keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az érintett Felhasználó összes személyes adata a hírlevél
adatbázisból törlésre kerül.

• A www.adam21.hu látogatója a weboldalra történő belépéssel elfogadja az Adatvédelmi Tájékoztató
mindenkori hatályos rendelkezéseit, azáltal további, külön belegyezés kérésére nincs szükség.

Mindennemű adatkezeléssel kapcsolatos panasszal közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz kell fordulni, az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
T.: +36-1-391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu
Az Üzemeltető / adatkezelő elérhetőségei:
NJF Kft
Cím: 8000 Székesfehérvár Széchenyi utca 166.
T.: +36 30 7776802

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatvédelmi irányelveket és tájékoztatót bármikor
egyoldalúan módosítsa, amiről a Felhasználó(k) részére értesítést küld.
Székesfehérvár, 2020 november 3.